www.ufo.co.th
 
WELCOME TO OUR COMPANY
เราคือหนึ่งในผู้ให้บริการอุปกรณ์ office และอุปกรณ์
การติดต่อสื่อสาร ซึ่งเราได้เป็นตัวแทนจำหน่าย
และนำเข้าจากต่างประทศ แต่เพียงผู้เดียว

 
NEWS
promotion
เราคือหนึ่งในผู้ให้บริการอุปกรณ์ office และอุปกรณ์ การติดตต่อสื่อสาร ซึ่งเราได้เป็นตัวแทนจำหน่าย และนำเข้าจากต่างประทศ แต่เพียงผู้เดียว
 
หัวข้อข่าว
เราคือหนึ่งในผู้ให้บริการอุปกรณ์ office และอุปกรณ์ การติดตต่อสื่อสาร ซึ่งเราได้เป็นตัวแทนจำหน่าย และนำเข้าจากต่างประทศ แต่เพียงผู้เดียว
 
 
DOWNLOAD
 
   
 
call us:
Tellephone : 0-2311-7207-10
  0-2741-7077-79
Email: info@ufo.co.th
 
 
Visualizer
เทคโนโลยีแห่งยุคดิจิตอล เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ที่สามารถแสดงภาพได้โดยตรงจาก memory card ที่ใช้กับกล้องดิจิตอลทั่วไป ใช้งานง่าย ความละเอียดภาพสูง
 
 
 

Download
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
บริษัท ยู เอฟ โอ จำกัด
โทร.0-2311-7207-10, 0-2741-7077-79
 
© All Right Reserved ufo.co.th